Fauna

Especies de interese para a conservación

Os ecosistemas naturais representados en Reserva albergan un nutrido conxunto de especies de avifauna, entre as que se atopan especies cun elevado valor de conservación como Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica, Numenius arquata, Tetrax tetrax, Vanellus vanellus ou Anas crecca, entre moitas outras. Con respecto aos mamíferos, é destacable sobre todo a representación de quirópteros de interese para a conservación, entre os cales se atopan especies como Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, Myotis myotis ou Miniopterus schreibersii.

especies de interese para a conservacion

IBADER

Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural

GI-TB Territorio – Biodiversidade

Estudos 2013

Candidatura de Terras do Miño a Reserva de la Biosfera.

Estudo do 2002

Nº cuadrículas: nº de cuadrículas UTM (10 x 10 m) con presenza da especie

NA: no Ameazada; R: Rara; I: Insuficientemente coñecida; V: Vulnerable

I, II, III, IV: Anexos das correspondentes directivas, Reais Decretos, etc. nos que aparece mencionada a especie.

Estudio del año 2002

Fonte: Laboratorio de Botánica a partir de S.G.H.N., 1995; HERVELLÁ RODRÍGUEZ et a o, 1999