Programa MaB España

Introducción

Como membro de pleno dereito da UNESCO, España vén desenvolvendo un intenso labor para a posta en práctica dos fins e obxectivos do Programa MaB, tanto a escala nacional como internacional. Este labor foi impulsado en principio polo Comité Español do Programa MaB e progresivamente fóronse unindo a ela diversas instancias da Administración, así como entidades e axentes privados.

O Comité Español do Programa MaB da UNESCO, desde a súa creación en 1975 no seo da Comisión Española de Cooperación coa UNESCO, experimentou unha grande evolución na que se poden identificar varias etapas:

  • Entre 1975 e 1987 o Comité Español do MaB funcionou como un grupo de traballo no marco da Comisión Española de Cooperación coa UNESCO. Nesta etapa a composición dos seus membros mostraba un carácter fundamentalmente científico, aínda que progresivamente se foron incorporando representantes do ámbito da xestión e da Administración.
  • En 1988, coa creación dunha Oficina de apoio ao Comité MaB na Dirección Xeral de Medio do MOPU (Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo), as actividades do Comité MaB experimentaron un forte impulso que, ao longo dos anos, se foi centrando na figura de reserva da biosfera. Como consecuencia diso, en 1992 creouse un grupo de traballo técnico sobre reservas de biosfera que marcou o inicio do traballo en Rede no ámbito español. O desenvolvemento dos traballos deste grupo culminou coa contribución española á celebración da II Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera, Sevilla 95, convocada pola UNESCO. O período 1988-1996 pode considerarse un período de aceptación e mutuo interese entre o Comité Español do MaB e as institucións públicas responsables de Medio, tanto a escala estatal como autonómica.
  • O Real Decreto 1894/1996 do 2 de agosto, referido á estrutura do Ministerio de Medio, atribúe ao Organismo Autónomo Parques Nacionais as funcións de coordinación e desenvolvemento do Programa MaB. Estas funcións de coordinación permaneceron e seguen vixentes até o momento actual segundo o Real Decreto 1130/2008 do 4 de xullo referente á estrutura orgánica do Ministerio de Medio e Medio Rural e Mariño. En consecuencia, desde 1996 o OAPN vén dando soporte a unha oficina técnica de apoio ao desenvolvemento das actividades do Comité MaB.
  • Durante o período de 1996 a 2007, as actuacións para desenvolvemento do Programa MaB continuaron a cargo do Comité MaB, destacando o incremento do número de reservas de biosfera españolas e o impulso dado desde España á Rede IberoMaB.
  • O Real Decreto 342/2007, do 9 de marzo, regula o desenvolvemento das funcións do Programa MaB, así como o Comité Español e os seus órganos asesores (Consello Científico e Consello de Xestores) do citado programa, no Organismo Autónomo Parques Nacionais. Este Real Decreto, co que se inicia o actual período, precisou a forma de exercer as funcións o Organismo Autónomo Parques Nacionais, asegurou o soporte institucional ao funcionamento do Programa MaB en España e supuxo un novo impulso ao desenvolvemento das actividades do Programa. Case de forma simultánea, a inclusión das Reservas de Biosfera na Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade deu soporte normativo e consolidou a Rede de Reservas de Biosfera Españolas.

Vídeo Rede Española R. Biosfera