Exposición pública do Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño

Aprobado inicialmente polo Órgano Reitor da Reserva da Biosfera Terras do Miño, en sesión celebrada o 31 de xullo de 2013, o de Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño, exponse ao público desde o día seguinte da publicación deste anuncio no BOP ata o 30 de setembro de 2013.

Neste prazo, os interesados poderán examinar o documento na páxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org e na Secretaría desta Entidade Provincial, e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, de conformidade co sinalado no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

As observacións deberán ser remitidas á Reserva da Biosfera Terras do Miño, Deputación de Lugo, na praza de San Marcos nº 8, 27001 Lugo, debendo achegar a información suficiente referente ao remitente para que, solventado o trámite, se lle informe do resultado definitivo do proceso no que participou, e dos motivos e consideracións nos que se basea a decisión adoptada; segundo se recollen os dereitos relativos á participación pública na Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública y de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

Esta participación pública está aberta ao público e ás persoas interesadas, conforme ao establecido nos artigos 2.1, 2.2, 16.1 e 23 da Lei 27/2006.

Lugo, cinco de agosto de dous mil trece. O PRESIDENTE, José Ramón Gómez Besteiro. O SECRETARIO, P.S. O SECRETARIO-INTERVENTOR, Manuel Castiñeira Castiñeira.


This site is registered on wpml.org as a development site.